Tuesday, February 10, 2009

KNITTING - 21 . LACE DIAMOND PATTERN

LACE DIAMOND PATTERN :---( MULTIPLE OF 10 STS )

1 ST and every ALT row :--( wrong side ) p

2 nd row :----k 3 * w . fwd SL one k 2 TOG p . s. s. o. w. fwd. k 7 REP

from * ending last k 4 .

4 th row :---k 2 TOG k 2 * w . fwd k 1 w . fwd k 2 SL one k1 p. s. s. o .

k 1 k2 TOG k 2 REP from * to last six STS w . fwd k 1 w. fwd k 2 SL

one k 1 p . s. s. o. k 1 .

6 th row :---* k 2 TOG k 1 w . fwd k 3 w. fwd k 1 SL one k 1 p. s. s. o .

k 1 REP from * to end .

8 th row :---k 2 TOG * w . fwd k 5 w . fwd SL one k 1 p .s . s. o . k 1 k 2 TOG REP from

* to last 8 STS w. fwd . k 5 w . fwd . SL one k 1 p . s. s. o . k 1 .

10 th row :---k 1 w . fwd * k 7 w . fwd SL one k 2 TOG p. s. s. o . w . fwd

REP from * to last 9 STS k 7 w. fwd SL one k 1 p . s. s. o . ( one extra ST )

12 th row :--- k 1 * w . fwd k 2 SL one k 1 p . s. s. o . k 1 k 2 TOG k 2

w . fwd k 1 REP from * to end .

14 th row :---k 2 TOG * w . fwd k 1 SL one k1 p .s. s. o. k 1 k 2 TOG k1

w . fwd k 3 REP from * ending last REP k 2 (extra ST discarded )

16 th row :---k 2 * w . fwd SL one k 1 p . s. s. o . k 1 k2 TOG w . fwd k 5

REP from * ending last REP k 3 .

These 16 rows from the pattern .